Kategorie
Podatki Prawo

Podatek dochodowy od obrotu kryptowalutami

Interesujesz się kryptowalutami? Zapraszamy do zapisu na newsletter!

Przychód ze sprzedaży walut wirtualnych (kryptowalut, np. Bitcoin, Ethereum) zaliczany jest do odrębnego źródła przychodów z kapitałów pieniężnych, nawet jeśli sprzedaż następuje w ramach działalności gospodarczej.

Wyjątek stanowią działalności, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 12 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, w ramach których przychód z obrotu kryptowalutami zaliczany jest do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej (art. 17 ust. 1 pkt 11 i ust. 1g ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.2020.1426 t.j. ze zm., dalej: „ustawa o PIT”)).

W efekcie przychody ze sprzedaży walut wirtualnych mogą być zaliczane do działalności gospodarczej przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług w zakresie:

________________________________________________
Zapraszamy do kontaktu w razie dodatkowych pytań. Nasi radcowie prawni i doradcy podatkowi udzielą wszelkich informacji.

Telefon, Signal, Threema: 603 934 996 lub formularz.

________________________________________________

  1. wymiany pomiędzy walutami wirtualnymi i środkami płatniczymi,
  2. wymiany pomiędzy walutami wirtualnymi,
  3. pośrednictwa w wymianie, o której mowa w lit. a lub b,
  4. prowadzenia rachunków umożliwiających korzystanie z jednostek
  5. walut wirtualnych, w tym przeprowadzania transakcji ich wymiany.

Przez odpłatne zbycie waluty wirtualnej rozumie się:

  • wymianę waluty wirtualnej na prawny środek płatniczy, towar, usługę lub prawo majątkowe inne niż waluta wirtualna,
  • regulowanie innych zobowiązań walutą wirtualną (art. 17 ust. 1f ustawy o PIT).

Opodatkowaniu podlega dochód stanowiący różnicę między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia walut wirtualnych a kosztami uzyskania przychodów określonymi na podstawie art. 22 ust. 14-16 ustawy o PIT (art. 30b ust. 1b ustawy o PIT).

Podatek dochodowy od dochodu z obrotu kryptowalutami, zaliczanego do kapitałów pieniężnych, wynosi 19% uzyskanego dochodu. Właściwym do rozliczenia formularzem rocznym jest PIT-38.

Natomiast dochód z obrotu kryptowalut, który zaliczany jest do działalności gospodarczej dla ww. specyficznych przedmiotów działalności, opodatkowany będzie według zasad właściwych dla tej działalności gospodarczej.

Kosztami uzyskania przychodu przy transakcji obrotu kryptowalutami są udokumentowane bezpośrednie wydatki poniesione na ich nabycie i koszty zbycia, w tym udokumentowane wydatki poniesione na rzecz podmiotów, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 12 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (art. 22 ust. 14 ustawy o PIT).

Koszty uzyskania przychodów przy transakcji obrotu kryptowalutami są potrącane w tym roku podatkowym, w którym zostały poniesione.

Nadwyżka kosztów uzyskania przychodów nad przychodami z odpłatnego zbycia waluty wirtualnej uzyskanymi w roku podatkowym powiększa koszty uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia waluty wirtualnej poniesione w następnym roku podatkowym (art. 22 ust. 15-16 ustawy o PIT).

________________________________________________
Zapraszamy do kontaktu w razie dodatkowych pytań. Nasi radcowie prawni i doradcy podatkowi udzielą wszelkich informacji.

Telefon, Signal, Threema: 603 934 996 lub formularz.

________________________________________________

Dodaj komentarz