Kategorie
Podatki

Jak w firmie rozliczyć płatność w kryptowalucie Bitcoin?

Interesujesz się kryptowalutami? Zapraszamy do zapisu na newsletter!

Przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą. Jest podatnikiem podatku od towarów i usług. Przeważającym przedmiotem jego działalności jest działalność związana z oprogramowaniem.

Zwrócił się zapytaniem: „Jak rozliczać przychód za usługi IT, które rozlicza w kryptowalutach?”

Podał następujące przykłady:

________________________________________________
Zapraszamy do kontaktu w razie dodatkowych pytań. Nasi radcowie prawni i doradcy podatkowi udzielą wszelkich informacji.

Telefon, Signal, Threema: 603 934 996 lub formularz.

________________________________________________

  • wystawienie faktury w USD – zapłata w USDT;
  • wystawienie faktury w USD – zapłata w Bitcoin;
  • wystawienie faktury w Bitcoin – zapłata w Bitcoin.
Komentarz podatkowy

W pierwszej kolejności wskazać należy, że przepisy podatkowe nie wykluczają możliwości wystawienia faktury w walucie obcej. Organy podatkowe podkreślają jednak, że kryptowaluty są jedynie jednostkami wirtualnymi, których nie można na gruncie krajowego prawa traktować na równi z walutami obcymi.

Wobec tego rekomenduję wystawianie faktur w złotych/USD, gdyż NBP nie prowadzi notowań kryptowalut.

Na fakturze można wskazać, w jakiej kryptowalucie nastąpi rozliczenie oraz adres portfela. Dla celów podatkowych nie ma znaczenia rodzaj wirtualnej waluty, w jakiej nastąpi zapłata.

Natomiast zgodnie z art. 106e ust. 11 ustawy o VAT kwoty podatku powinny zostać wykazane w złotych i jest to element obligatoryjny każdej faktury. Wobec tego kwotę podatku VAT w USD należy przeliczyć na złoty. Do przeliczenia, co do zasady stosuje się średni kurs NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień powstania obowiązku podatkowego (wykonania usługi) bądź wystawienia faktury (gdy podatnik wystawia fakturę przed wykonaniem usługi).

W sytuacji, kiedy polski podatnik świadczy usługę IT dla zagranicznego kontrahenta (a miejscem świadczenia usług jest kraj inny niż Polska), jest on obowiązany wystawić fakturę zawierającą prawie wszystkie elementy standardowej faktury VAT poza stawką i kwotą podatku, gdyż co do zasady usługi te będą opodatkowane w kraju usługobiorcy.

Jeśli faktura jest wystawiana dla unijnego kontrahenta należy pamiętać, aby podać na niej NIP-UE kontrahenta, adnotację „odwrotne obciążenie”, a w miejscu stawki VAT wpisać „NP” (nie podlega).

W przypadku kontrahentów spoza UE faktura powinna zawierać takie same dane jak dla kontrahentów unijnych z tą różnicą, że nie mamy obowiązku podawania NIP-UE kontrahenta (takie podmioty go nie posiadają).

Od 2021 r. świadczenie usług dla podmiotów z UK jest traktowane jak eksport usług do kraju spoza UE.

W przypadku zapłaty za fakturę Bitcoinem/Tetherem należy rozliczyć barter – zamianę praw majątkowych (kryptowalut) na usługę IT.

Przychodem z działalności gospodarczej będzie wartość wyrażona w umowie/na fakturze.

1 stycznia 2019 r. do ustawy o podatku dochodowym o podatku dochodowym od osób fizycznych zostały dodane przepisy określające zasady opodatkowania dochodów z odpłatnego zbycia walut wirtualnych walut.

Z przepisów tych wynika, że opodatkowaniu (wg stawki 19%) podlega dochód uzyskany z odpłatnego zbycia walut wirtualnych, tj. osiągnięta w roku podatkowym różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu obrotu walutami wirtualnymi, a kosztami uzyskania tych przychodów.

Kosztami tymi są przy tym wyłącznie udokumentowane wydatki bezpośrednio poniesione na nabycie waluty wirtualnej oraz koszty związane ze zbyciem waluty wirtualnej.

Należy jednak podkreślić, że nie istnieje jednoznaczny przepis pozwalający uznać, że w omawianym przypadku wartość otrzymanej kryptowaluty jest równoważny wydatkowi na jej nabycie.

W konsekwencji, w momencie otrzymania zapłaty w BTC/USDT nie uzyskuje się przychodów z waluty wirtualnej.

Dopiero ich zbycie wygeneruje przychód, a dochód z tego tytułu będzie opodatkowany stawką 19% w ramach źródła zyski kapitałowe.

________________________________________________
Zapraszamy do kontaktu w razie dodatkowych pytań. Nasi radcowie prawni i doradcy podatkowi udzielą wszelkich informacji.

Telefon, Signal, Threema: 603 934 996 lub formularz.

________________________________________________

Dodaj komentarz